Zadzwoń: 530 309 509 Zadzwoń do nas: 530 309 509

Zasady Najmu i RODO


- Do wypożyczenia wymagane są 2 dokumenty ze zdjęciem.
- Opłata jest ustalona za czas wynajmu i nie uwzględnia faktycznego czasu pracy, (obliczony od momentu wypożyczenia do momentu zwrotu).
- Opłata wg stawki dobowej oznacza zwrot przed upływem 24 godzin.
- Opłata wg stawki godzinowej naliczana jest od momentu wynajmu do momentu zwrotu uwzględniając pełne godziny.
- Wynajętego sprzętu bez pisemnej zgody Wynajmującego nie wolno podnajmować osobom trzecim.
- Wypożyczający ponosi koszty wszelkich uszkodzeń mechanicznych wynikających z nieprawidłowego zużycia eksploatacyjnego oraz niewłaściwego użytkowania.
- Wypożyczone urządzenia są w pełni sprawne technicznie, nie podlegają amortyzacji ani wykupowi.
- Najemca oświadcza, że odbiera przedmiot najmu sprawny i będzie użytkował przedmiot najmu zgodnie z jego przeznaczeniem i warunkami określonymi w instrukcji obsługi oraz należycie zabezpieczy go przed zniszczeniem, uszkodzeniem i utratą.
- Najemca jest zobowiązany do zwrotu przedmiotu najmu w takim samym stanie w jakim został wypożyczony, tj. sprawny i oczyszczony, uwzględniając jego zużycie wskutek prawidłowej eksploatacji.
- Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki uboczne i następstwa awarii urządzenia jak: uszkodzenia ciała, straty materialne, utrata przewidywanych zysków.
- Możliwość dowozu sprzętu pod wskazany adres
- Przy dłuższym wypożyczaniu możliwe rabaty
- Możliwość negocjacji
cen
W związku z ciągłym poszerzaniem oferty wypożyczalni o nowe urządzenia oraz wprowadzanie nowych usług zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub zapytań mailowych.

Klauzula
informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych


1. Administratorem danych osobowych jest  "Pomocnik-Expert" Wioleta
Szczęśniak, Bronina 17, 28-100 Busko-Zdrój, NIP: 6551904864, tel.530309509,
e-mail: pomocnikexpert@gmail.com

2. Administrator
wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe inspektora:
Wioleta Szczęśniak
  , tel.692431895, e-mail:
pomocnikexpert@gmail.com

3. Przekazane dane
osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług, obsługi zgłoszeń i udzielania
odpowiedzi na zgłoszenia;

4. Kategorie danych
osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres,
dane dedykowane do procesu/usługi/projektu;

5. Pani / Pana dane
osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na
zlecenie administratora: dostawcy usług IT;
 
Alior Bank, Santander Bank, Poczta Polska, DHL

6. Państwa dane osobowe
będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu
administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych;

7. Państwa dane nie
będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;

8. Posiadają Państwo
prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem;

9. Mają Państwo prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają
Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018
r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);

10. Dane udostępnione
przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz
profilowaniu;
   -

11. Dane pochodzą od osób,
których dane dotyczą;
   -

12. Podanie przez
Państwa danych osobowych jest dobrowolne;